Pharmal | Doplňky stravy Pharmal

Chondromal

Chondromal

Klouby
790 Kč

Chondromal je originální přípravek pro péči o klouby. Obsahuje unikátní kombinaci 5 složek včetně vitaminu C.

Vitamin C přispívá k tvorbě kolagenu pro normální funkci chrupavek a kostí.

Boswellia příznivě působí na stav a funkci kloubů.

Glukosamin a chondroitin jsou základní stavební složky kloubní chrupavky a jiných pojivových tkání - kostí, vazů a šlach.

Množství:

Doplněk stravy - obsahuje 180 tablet

Chondromal je originální přípravek pro péči o klouby. Obsahuje unikátní kombinaci 5 složek včetně vitaminu C.

Vitamin C přispívá k tvorbě kolagenu pro normální funkci chrupavek a kostí.

Boswellia příznivě působí na stav a funkci kloubů.

Glukosamin a chondroitin jsou základní stavební složky kloubní chrupavky a jiných pojivových tkání - kostí, vazů a šlach.

Složení:

Glukosamin sulfát 1 500 mg, mikrokrystalická celulóza (plnidlo), chondroitin sulfát 600 mg, MSM 300 mg, Boswellia serrata 300 mg, stearát hořečnatý (protispékavá látka), vitamin C (kyselina L- askorbová) 12 mg (tj. 15 % doporučené denní dávky) ve 3 tabletách.

Chondromal jako doplněk stravy je vyráběný dle zásad GMP neboli Správné výrobní praxe, která zahrnuje spektrum legislativně požadovaných postupů používaných při výrobě léčiv a zaručuje jakost a kvalitu produktu.

Chondromal si klade za cíl poskytnout zákazníkům vysoce kvalitní přípravek vyvinutý dle nejnovějších vědeckých poznatků pro podporu aktivního života.

Doporučujeme užívat pravidelně a dlouhodobě po dobu nejméně 6-12 měsíců.

Maximálního efektu může být dosaženo při dlouhodobém užívání.

Dávkování

3 tablety za den, nejlépe během jídla.

Není určeno pro děti. Neužívejte v případě přecitlivělosti na některou složku. Výrobek nenahrazuje pestrou a vyváženou stravu a zdravý životní styl. Nepřekračujte doporučené dávkování. Chraňte před vlhkem a přímým slunečním zářením, skladujte při teplotě 15-25 °C. Ukládejte mimo dosah dětí.

Hmotnost balení: 238 g

Režimová opatření při bolestech kloubů

 • Pokud máte nadváhu, je třeba ji snížit. Nadváha zatěžuje klouby, které se více opotřebovávají.
 • Rekreačně sportujte – sporty, které příliš nezatěžují klouby, je chůze (doporučovaná je i s trekingovými holemi), plavání, běžecké lyžování a spinning, jízda na kole či rotopedu nebo půlhodinové procházky dvakrát denně.
 • Sportujte v botách určených pro daný druh sportu.
 • Přiměřený pohyb je důležitý, protože v kloubu, který se hýbe, dochází k pohybu kloubní tekutiny, která kloub promazává, zvlhčuje a vyživuje chrupavku.
 • Omezte sporty na parketách nebo palubové podlaze jako např. squash, basketbal, florbal apod. Tyto sporty zatěžují klouby a mohou zvýšit jejich bolestivost.
 • Klouby po 40. roce věku jsou u části populace velmi citlivé na chlad – zejména v zimě nebo např. po sportování je třeba dbát na to, abyste neprochladli.
 • Originální přípravek pro péči o klouby
 • Obsahuje glukosamin a chondroitin sulfát
 • Vyráběný dle zásad GMP
 • Obsahuje unikátní kombinaci 5 složek včetně vitaminu C
 • 180 tablet, 2 měsíce

Chondromal
Nahrungsergänzungsmittel
180 Tabletten

Chondromal ist ein unikales Mittel zur Pflege der Gelenke. Es enthält eine Kombination aus 5 Bestandteilen inklusive Vitamin C.
Vitamin C trägt zur Bildung von Kollagen für eine normale Funktion der Knorpel und Knochen bei.
Boswellia wirkt sich positiv auf den Zustand und die Funktion der Knochen aus.
Glukosamin und Chondroitin sind Grundbausteine der Gelenkknorpel und anderer Bindegewebe - der Knochen, Bänder und Sehnen.


Zusammensetzung:
Glukosaminsulfat 1 509 mg, Mikrokrystalcellulose (Füller), Chondroitinsulfat 600 mg, MSM 300 mg, Boswellia Serrata 300 mg, Magnesiumstearat (Antiback-Mittel) Vitamin C (L-Ascorbinsäure) 12 mg (d.h. 15% des empfohlenen Tagesbedarfs) in 3 Tabletten.


Chondromal wird als Nahrungsergänzungsmittel nach den Prinzipien der GMP hergestellt, das heißt nach der Guten Herstellungspraxis, die ein Spektrum an legislativbedingten bei der Medikamentenherstellung verwendeten Verfahren enthält und sie gewährleistet die Hochwertigkeit und die Qualität des Produktes.
Chondromal setzt sich als Ziel seinen Kunden ein hochwertiges nach den neusten wissenschaftlichen Erkenntnissen erstelltes Produkt für die Unterstützung eines aktiven Lebens zu gewähren.
Wir empfehlen es regelmäßig und langfristig über einen Zeitraum von minimal 6-12 Monaten einzunehmen.
Der maximale Effekt kann bei einem langfristigen Einnehmen erzielt werden.

Dosierung
3 Tabletten pro Tag, am besten beim Essen.

Nicht für Kinder geeignet.
Nicht einnehmen bei erhöhter Empfindlichkeit auf eine der Komponenten.
Das Produkt ersetzt keine bunte und ausgewogene Ernährung und keinen gesunden Lebensstil.
Überschreiten Sie nicht die empfohlene Dosierung.
Vor Nässe und direkten Sonnenstrahlen schützen, bei einer Temperatur von 15-25 C lagern.
Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Verpackungsgewicht: 238 g

Hersteller: Hergestellt in der EU
Vertreiber: Pharmal s.r.o. (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)
Náměstí Osvobození 482, 331 41 Kralovice, CZ

Ordnungsmaßnahmen bei Gelenkschmerzen

 • Falls Sie an Übergewicht leiden, sollten Sie dieses senken. Übergewicht belastet die Gelenke, die sich mehr abnutzen.
 • Betreiben Sie Erholungssport - Sportarten, die nicht so sehr die Gelenke belasten, das sindGehen (empfohlen auch mit Trekkingstöcken), Schwimmen, Skilanglauf und Spinning, Fahrradfahren oder stationäres Fahrradfahren oder halbstündige Spaziergänge zweimal täglich.
 • Machen Sie Sport in für diesen Sport geeigneten Schuhen.
 • Angemessene Bewegung ist wichtig, weil es in einem Gelenk, das sich bewegt, zur Bewegung der Gelenkflüssigkeit kommt, die das Gelenk ölt, befeuchtet und den Knorpel nährt.
 • Schränken Sie Sportarten auf Parkett- und Dielenboden ein, wie z.B. Squash, Basketball, Unihockey u.ä. Diese Sportarten belasten die Gelenke und können ihre Schmerzen steigern.
 • Gelenke sind nach dem 40. Lebensjahr bei einem Teil der Bevölkerung kälteempfindlich - vor allem im Winter oder z.B. nach dem Sport, sollten Sie darauf achten, dass ihnen nicht kalt wird.

Хондромал
Добавка к пище
180 таблеток


Хондромал является оригинальным препаратом для охраны суставов. Содержит уникальную комбинацию 5 компонентов включая витамин Ц.
Витамин Ц содействует образованию коллагена для нормальной функции хрящей и костей.
Босвелия благотоворно воздействует на состояние и функцию суставов.
Глукосамин и хондроитин являются основными строительными компонентами суставного хряща и других клетчаток – костей, связок и сухожилий.

Состав:
Глукосамин сульфат 1 500 мг, микрокристаллическая целлюлоза (заполнитель), хондроитин сульфат 600 мг, МСМ 300 мг, Босвелия серата 300 мг, стеарат магнезиальный (антиспекающееся вещество), витамин Ц (Л-аскорбиновая кислота) 12 мг (то есть 15 % рекомндуемой суточной дозы) в 3 таблетках.

Хондромал в качестве добавки к пище производится по принципам ГМП или же Правильной производственной практики содержащей в себе спектр законодательно требуемых процессов используемых при производстве лекарств и обеспечивает сорт и качество продукта.
Хондромал ставит себе целью предоставлять заказчикам высококачественный препарат созданный по новейшим научным знаниям для поддержки активной жизни.
Рекомендуем принимать регулярно и долгосрочно в течение наименее 6-12 месяцев.
Максимального эффекта можно добиться при долгосрочном принимании.

Дозировка
3 таблетки в день, лучше всего во время еды.

Не предназначено для детей.
Не принимать в случае повышенной чувствительности к некоторому компоненту.
Продукт не заменяет многообразную и рациональную пищу и здоровый быт.
Не превышать рекомендуемую дозировку.
Беречь от сырости и прямого солнечного излучения, хранить в температуре 15-25 °Ц.
Хранить недоступно детей.

Вес упаковки: 238 г

Производитель: Сделано в ЕС
Дистрибутор: Pharmal s.r.o.
Nám. Osvobození 482, 331 41 Kralovice
(ООО Фармал Площадь Освобождения 482, 331 41 Краловице)

Мероприятия режима при боли в суставах

 • Если у вас избыточный вес, надо его снизить. Избыточный вес нагружает суставы, которые больше износятся.
 • Любительски занимайтесь спортом – спортами не так нагружаюшими суставы являются ходьба (рекомендуемая и с трекинговыми палками), плавание, бег на лыжах и спининг, езда на велосипеде или на велотренажере или получасовые прогулки два раза в день.
 • Занимайтесь спортом в ботинках предназначенных для данного вида спорта.
 • Соразмерное движение важно, так как в двигающемся суставе происходит движение суставной жидкости, которая промазывает, увлажняет и питает хрящ.
 • Сократите спорты на паркете или на шпунтованном поле как напр. сквош, баскетбол, флорбол итд. Эти спорты нагружают суставы и могут повысить их болезненность.
 • Суставы после 40-ого года у части населения очень холодочувствительны – прежде всего зимой или напр. после спорта надо заботиться о том, чтобы не озябнуть.

Další výrobky